Arbetsgrupper och sakpolitiska grupper

2012-02-26

 

Arbetsgrupper och sakpolitiska grupper

 

För att få en tydlighet i partiets organisation och för att underlätta organisering och ansvarsspridning har styrelsen tagit fram följande dokument för att stötta arbetsgruppernas och de sakpolitiska gruppernas arbete. Arbetsgrupper är till exempel studiecirkelgruppen eller om man skulle ha en grupp som ansvarar för lokalen. Sakpolitiska grupper driver opinion och diskussion i vissa sakfrågor som till exempel miljögruppen eller en facklig-politisk grupp.

Styrelsen har antagit en mycket enkel organisationsmodell vars mål är att underlätta arbetet och stärka kopplingen mellan grupperna, styrelsen, medlemmarna och det parlamentariska arbetet.

  • Varje grupp lämnar in en enkel verksamhetsplan till styrelsen för att tydliggöra sin verksamhet.
  • Varje grupp utser en eller två ansvariga sammankallande för att tydliggöra kommunikationen och ta ansvar för gruppernas arbete.
  • Varje grupp får en ansvarig kontaktperson ifrån styrelsen som deltar i gruppens planering.
  • Varje grupp äskar medel från styrelsen för eventuella utgifter.
  • Varje sakpolitisk grupp bör också försöka få till stånd ett nära samarbete med parlamentariskt valda kamrater inom sitt område om det finns och är relevant för frågorna.

Med detta hoppas vi att arbetet med sakpolitiska grupper tydliggörs och att partiföreningens organisation stärks. Inte minst är det viktigt för att planering och synkronisering av datum för möten och utåtriktade aktiviteter ska fungera på bästa sätt. Det är också en förutsättning för att information från arbetsgrupperna ska kunna nå ut till alla medlemmar.

 

Med kamratliga hälsningar

/Styrelsen