Annika Kaiser

.

Debattinlägg i NT, tisdagen den 4 sept 2012

.

Behoven ska styra vård och omsorg

Gunnar Asserhed (FP) påstår i NT-debatt 24/8 att det finns kvalitetsfördelar med LOV (lagen om valfrihetssystem) och menar att Vänsterpartiet i grunden har en annan syn på hur samhället ska styras. Vi håller med om att Vänsterpartiet har en annan syn på samhället än Folkpartiet och vill här bara påminna om vad LOV redan fått för konsekvenser.

LOV ger alla vinstdrivande vårdbolag som uppfyller vissa kriterier rätt att fritt starta välfärdsverksamheter finansierade av skattemedel. Resultatet har blivit en ojämlik välfärd. Det skapas överetablering i rika områden, på bekostnad av resurssvaga områden som anses mindre lönsamma, vilka därmed drabbas av underetablering.

Vi i Vänsterpartiet ser det som självklart att det är demokratiska beslut och noggranna bedömningar av behoven som ska styra vård och omsorg. Men i dagens välfärd kommer företagens främsta mål, att maximera vinsten, i konflikt med principen att välfärden ska vara behovsstyrd och på lika villkor. I praktiken kommer LOV i konflikt med hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.

De gånger vi tvingas uppsöka vården eller är behov av omsorg ska vi vara trygga i att resurserna där fördelas så att den med störst behov prioriteras, inte den som är lönsammast att behandla.

Ofta slår vinstintresset mot personaltäthet och utbildningsnivå. Till exempel fastslår Socialstyrelsen (2012-5-30) att kommunala äldreboenden igenomsnitt har mer än 10 procent fler anställda per äldre jämfört med privata. Förutom att det drabbar de äldre så leder det till hård press på de anställda.

De pengar som i dag försvinner som vinst till bolagens ägare innebär ett enormt slöseri med skattemedel som i stället fullt ut borde användas till det de är avsedda för.

Vi vill ha en jämlik välfärd där behov och kvalitet styr -inte privata vinstintressen.

Mona Olsson (V), Ordförande Vård- och omsorgsnämnden
Annika Kaiser (V), sjuksköterska
Irja Berglund (V), undersköterska
Per Gawelund (V), sjuksköterska