Rodi Ailert

Inlägg avRodi Ailert2

Rodi Ailert, Barn och Ungdomsnämnden

 

 

I dag vill jag uppmärksamma en bra nyhet från NT den 30/10, ”Barn får ideell läxhjälp”. Föreningen Dhallaan bedriver läxhjälp på somaliska i en lokal i Navestad. Varje skoldag klockan fem. Läxhjälpen ges i alla skolämnen.

Det är härligt att läsa om ett sådant engagemang för kunskap och utveckling.

Detta är just vad som (bland annat) behövs för att höja den svenska skolans resultat. Precis som står i artikeln så vågar man fråga mer om man kan göra det på sitt eget modersmål. Flerspråkiga lärare och flerspråkig undervisning är väldigt bra som komplement till den vanliga undervisningen på svenska. Nu sker det här på ideel basis, utan bidrag. Men det borde inte vara något som hindrar att det också sker med kommunalt stöd i eller utanför skolans egna lokaler. Ökad föräldramedverkan är en annan framgångsfaktor för att höja resultaten i skolan. I ett sådant initiativ som beskrivs ovan (och i NT:s artikel) uppnås både ökat engagemang från samhället utanför skolan och betydelsen av undervisning på hemspråk. Vi Vänsterpartiet har länge förespråkat det. Isa Yalman och jag skrev t ex en motion för ca 10 år sedan om att anställa mer flerspråkiga lärare. Och utvecklingen har gått och går framåt men för sakta hittills.

Rodi Ailert

(Bloggen på nt.se 3 november)

 

 

 

Regeringen underminerar välfärden

Den borgerliga regeringen har under hela sin tid vid makten bedrivit en politik som utarmat resurserna till skola, vård och omsorg. Man har valt att satsa på skattesänkningar som främst kommit de välbeställda till del, jobbskatteavdrag, rut-avdrag och sänkt restaurangmoms. I stället för att satsa på att barn, gamla och sjuka får den välfärd som behövs för ett gott liv.

I dag ser vi i de allra flesta kommuner hur spekulationsekonomins nedgång inneburit arbetslöshet, besparingar och minskande skatteintäkter. Resultatet ser vi i våra skolor, äldreboenden och på vårdcentraler där det råder brist på både personal och resurser. Också i denna krissituation har Reinfeldt och Borg, trots en god statlig ekonomi, medvetet valt att inte satsa på välfärden och att inte ens skjuta till de resurser som skulle krävas för att hindra nedskärningar och allvarliga kvalitetsförsämringar. Inför 2012 är de extra stimulansmedlen för att klara välfärden i kommunerna helt borttagna.

Konsekvenserna ser vi främst i kommunerna eftersom det är i kommunerna som det allra mesta av välfärden utförs. Vi har fått en allt sämre skola och förskola med mindre personal och sämre kunskapsresultat, Vi har fått allt mindre resurser till vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser för allt fler arbetslösa.

I Norrköping sitter Vänsterpartiet med i en rödgrön majoritet som kämpar för att bland annat skola, äldreomsorg och arbetsmarknadsstöd ska förbättras. Det arbetet försvåras högst väsentligt av den borgerliga regeringens välfärdsfientliga politik.

På arbetsmarknadsområdet har regeringen medvetet försämrat a-kassa och sjukförsäkring vilket lett till kraftigt ökande kostnader för försörjningsstöd (socialbidrag) i Norrköping. Här har regeringen valt att direkt vältra över kostnaderna från staten till kommunens konto utan kompensation. Detta trots att man vet att ökat försörjningsstöd leder till mindre pengar till välfärden. Det är också anmärkningsvärt att regeringen trots den galopperande arbetslösheten varken satsat på vuxenutbildning eller bättre arbetsmarknadsåtgärder.

Inom skolan har regeringen genomfört sin nya skollag, med omfattande förändringar som bland annat leder till mycket mer administration. Denna anser dock regeringen att kommunerna ska genomföra helt utan ekonomisk kompensation. Man har dessutom valt att kraftigt skära ner på stödet till yrkesinriktad vuxenutbildning trots att det är precis det som behövs för att många arbetslösa ska ha en chans att få jobb.

I stället för resurser till välfärden har regeringen satsat på ideologiskt motiverade utförsäljningar och privatiseringar av skolor, förskolor och vårdcentraler. Oftast säljer man ut till kraftiga underpriser som bäddar för riskkapitalbolag att ta över, skära ner på personalen och göra väldiga vinster på våra skattepengar.

Vi ser i dag ett Sverige som slits isär av ökande arbetslöshet, klassklyftor och fattigdom. Det enda sättet att hålla ihop landet är en utvecklad välfärd som ger alla bra och trygg skola, sjukvård, infrastruktur och trygghetssystem. Det är en förutsättning för människors frihet och jämlikhet. Då behövs en regering som satsar på välfärden i kommunerna istället för att underminera den.

 

NICKLAS LUNDSTRÖM (V), vice ordförande, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden; LINDA SNECKER (V), ledamot Gymnasiesnämnden; RODI AILERT (V), ledamot barn- och ungdomsnämnden

(NT 2012-02-06)

 

 

 

#

Kunskapsgaranti i skolan

Norrköpings skolor ska vara demokratiska, icke vinstdrivande och kämpa för att ge alla barn goda förutsättningar i livet. Alla elever ska få det bemötande, den hjälp och det stöd de behöver för att nå den kunskap de har rätt till enligt de nationella målen. Vänsterpartiet vill därför införa en kunskapsgaranti i form av ett kontrakt mellan eleverna och skolan. Kunskap är en rättighet och när eleverna inte får den rättigheten uppfylld är det skolan och inte eleven som ska hållas ansvarig.

Skolan tar emot alla barn och därför är det viktigt att alla får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Fortfarande finns skillnader i elevers kunskaper som beror på sociala, etniska och könsmässiga olikheter. Därför handlar arbetet idag om att utveckla skolan så att alla elever får möjlighet att tillägna sig kunskaper

För att uppnå ovanstående måste skolan ha tillräcklig med resurser. Framför allt handlar det om att ha tillräckligt med personal.  Vänsterpartiet vill anställa mer personal och minska gruppstorlekarna i både förskolan och skolan.

Privata förskolor och skolor har samma rätt till skattepengar som de kommunala skolorna men de behöver inte ta samma ansvar. Eftersom kommunen har ansvar för skolans organisation och ekonomi måste den kunna planera verksamheten. Varje gång en privat skola tillåts etablera sig påverkar det resursfördelningen i hela kommunen. Det försvårar planeringen och på sikt blir det för många skolor som konkurrerar om eleverna. Därför vill Vänsterpartiet att kommunen ska ha veto när nya friskolor ska etableras. Både  inom grundskolan och på gymnasiet.

Skolan ska också bidra till att eleverna blir demokratiska samhällsmedborgare. En grundförutsättning för en fungerande demokrati är jämställdhet. Därför vill Vänsterpartiet satsa mer pengar på genusutbildning och genuspedagoger.  För att öka jämställdheten krävs också att vi bekämpar sexuellt våld genom att satsa på sex- och samlevnadsundervisning på feministisk grund.

Många föräldrar arbetar kväll eller natt. Vänsterpartiet  vill  underlätta för dessa genom att anpassa öppettider i förskolor och fritidshem.

Rodi Ailert, vice ordf Barn och Ungdomsnämnden, Kerstin Hildebrand, kommunalråd, Vänsterpartiet.

#

#