Angående partiskatt i Vänsterpartiet

 

Under partiföreningens årsmöte den 20 januari framkom att styrelsen behöver informera bättre om vad som gäller för partiskatten. Därför är vår önskan att nu vara så tydliga det bara går. Det finns två olika typer av partiskatt, obligatorisk och rekommenderad partiskatt och det är viktigt att skilja på dessa.

 

Obligatorisk partiskatt

Under partikongressen i januari 2012 beslutades att Vänsterpartiet skulle införa en obligatorisk partiskatt på fasta arvoden som överstiger 5/8 basbelopp. För år 2012 innebär detta att alla fasta arvoden som överstiger 27 500 kr netto skall tillfalla partiet som partiskatt. För 2013 är partiskatten den del av de fasta arvoden som överstiger 27 812 kr netto. Den obligatoriska partiskatten förväntas betalas in varje månad. Det är partiföreningens styrelse som har i uppgift att se till att kongressbeslutet följs och den obligatoriska partiskatten ska enligt kongressbeslutet också redovisas för medlemmarna. Partiskatten från europaparlamentariker och riksdagsledamöter tillfaller partiet på riksdagsnivå. Partiskatten från landstingsuppdrag tillfaller distrikten och partiskatten från kommunuppdrag tillfaller partiföreningen.

 

Rekommenderad partiskatt

De allra flesta av Vänsterpartiets förtroendevalda kommer inte upp i 5/8 basbelopp och för dessa gäller istället rekommenderad partiskatt. I Norrköping gäller det alla förtroendevalda utom kommunalrådet. För dessa gäller den tidigare rekommendationen att betala 10% av sina nettoarvoden för förtroendeuppdrag i partiskatt. Den rekommenderade partiskatten är frivillig och styrelsen har ingen som helst avsikt att på något sätt kontrollera, följa upp eller redovisa enskilda förtroendevalda kamraters partiskatt.

 

Alla inkomster är oerhört viktiga för att Vänsterpartiet i Norrköping ska stå starkt under valrörelsen nästa år. En stor del av partiets inkomster utgörs av partiskatten och vi är därför såklart oerhört tacksamma mot de av våra förtroendevalda partikamrater som har möjlighet att bidra med partiskatt.

 

Inbetalningar

För att betala in partiskatt till partiföreningen betalar förtroendevalda till plusgirokonto: 64 90 35-3. Märk gärna inbetalningen med ert namn och ”Partiskatt”. Övriga bidrag till partiföreningen bör märkas med “valfond”, “kampfond”, “gåva” eller liknande.

 

En mer noggrann information om ekonomin och partiskatten kommer att lämnas på medlemsmötet 13 mars.

 

Med kamratliga hälsningar

Styrelsen för Vänsterpartiet i Norrköping