Vad har vi gjort? Vård och omsorg.

 

Vård och omsorg

Vänsterpartiet Norrköping tycker att äldre- och funktionshindersomsorg kan aldrig erbjudas på en marknad. Kommunen har ansvaret att nå upp till lagstiftningen, SoL (Socialtjänstlagen), LSS (Lagen om särskilt stöd) och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). Det ska ske med offentliga medel i offentligt ägd och styrd verksamhet

Under dom år Vänsterpartiet varit med i koalitionen s, v, mp, har vi haft stort inflytande, speciellt inom vård och omsorg där vi t.ex. varit drivande i beslutet att försöka stoppa införandet av LOV (Lagen om valfrihetssystem) i Norrköpings kommun.

Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU). LOV reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.  Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem men obligatoriskt för landstingen inom primärvården.

Koalitionen S, V och MP anser inte att LOV innebär större valfrihet för patienter och brukare. Under 2014 ska istället valfrihetssatsningen Mina timmar genomföras i Norrköpings kommun, enligt beslut från kommunfullmäktige. Mina timmar går ut på att stärka den enskildes valfrihet och självbestämmande när det gäller utformning av hemtjänst i det egna boendet. Man ska själv kunna välja vad man mest vill ha hjälp med.

Som ett led i satsningen föreslås i utredningen att ett servicetorg öppnas i Norrköpings centrum. Där ska biståndshandläggare, undersköterska och arbetsterapeut finnas tillgängliga för att ge information om all verksamhet inom vård och omsorg i kommunen. Biståndshandläggarna på servicetorget ska även handlägga de ärenden som handlar om serviceinsatser.

 

 

Andelen  privata utförare har, sedan 2006 då vi bildade koalitionen, minskat från 27 % till 16 %.

Verksamheten inom äldreomsorgen och funktionshindersomsorgen i Norrköping fick i nationella utvärderingar gott betyg. Norrköping var bästa kommun 2010 i Öppna Jämförelser av alla med mer än 100 000 invånare och trea i PRO:s Äldrebarometer.

 

Två äldreboenden åter i kommunal regi

Äldreboendet Borgmästaregården, på Gamla Övägen återtogs 2010 i kommunal regi.

Äldrebondet på Kalkstensgatan i Vilbergen återtogs 2012.

.