artikel

Vårt kommunalråds budgetanförande

Ikväll ska kommunfullmäktige anta budget för 2007 och ytterligare tre år framåt. Att besluta om budgeten är en allvarlig fråga, det vilar ett stort ansvar på fullmäktigeledamöterna.

 Norrköpingsbornas liv kommer att påverkas av de beslut som fattas ikväll. Därför har vi i den röd-gröna koalitionen – socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, de gröna – lagt ner mycket arbete på att åstadkomma en bra och realistisk budget, som till alla delar är finansierad. Det är vi i koalitionen som har flest väljare bakom oss. Därför är vi beredda att ta det politiska ansvaret för de kommande fyra åren. Vi vill inte att den märkliga situationen i fullmäktige ska pressa igenom en oseriös budget, som det blir omöjligt för oss att ta ansvar för.

Som vänsterpartistiskt kommunalråd ansvarar jag för Vård, omsorg och sociala frågor. Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är mycket omfattande. Jag sätter mig nu in i de olika verksamheterna och ju mer jag ser desto mera imponerad blir jag. Vårt kommunala mål att förverkliga ett gott liv för alla som bor i Norrköping besannas varje dag.

Men självklart finns det mer att utveckla. Därför gör vi satsningar på 93 Mkr i 2007 års budget jämfört med 2006, 50 Mkr om räknar bort pris- och löneökningar. För hela mandatperioden satsar vi totalt 295 Mkr mer än förra.

Antalet äldre ökar och efterfrågan på platser i särskilt boende är mycket stor. Därför anslår vi medel för att bygga ut och driva 180 nya platser fram till 2010. De nya platserna ska drivas i kommunal regi. Redan idag är andelen platser som drivs i enskild regi 27 % av alla äldreboenden och 10 % inom handikappomsorgen. Enligt min mening är det tillräckligt.

Vi ser ett ökat behov av hemtjänst och av högre personaltäthet inom både hemtjänsten och särskilda boendena. Därför ger vi Vård- och Omsorgsnämnden ett uppdrag att göra en bemanningsplan där det för varje enhet redovisas dagens bemanning, föreslagen ökning och vad det skulle kosta. Konsekvenserna av den nya arbetstidslagstiftningen ska finnas med, liksom kommunens beslut att alla ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad. Detta kommer vi att använda i budgetarbetet inför 2008.

Vi kommer att fortsätta att satsa på kompetensutveckling och använder utbildningsvikarier för det.

Vi ger Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden i uppdrag att tillsammans starta ett boende för missbrukare med dubbeldiagnos. En satsning som vi är överens med alliansen om. Det arbetet har redan påbörjats.

Vi anslår 1 Mkr vardera till Kvinnohuset och Hamnbrohemmet för nya lokaler och utveckling av verksamheten.

Vi har en mycket stark investeringsbudget inom Vård- och omsorgsområdet genom utbyggnaden av särskilda boenden med ytterligare nära 180 platser.

Vi har under flera år utrett behovet av en ny produktionsenhet för framställning av kyld mat. Den finns med i investeringsbudgeten, men vi har tillmötesgått alliansen genom att vi kan tänka oss att utreda restaurangkapaciteten i kommunen för att eventuellt lägga ut delar av matproduktionen på anbud.

Jag ska också kort kommentera alliansens budgetförslag.

Vi är överens om att det behövs en ny form av mellanboende, mellan att bo kvar i den egna lägenheten och att flytta till ett särskilt boende. Vi vill sätta den frågan på VON:s dagordning för att undersöka hur ett sånt boende skulle kunna se ut. Uppdraget löser vi inom budgetramen för 2007.

Vi är inte beredda att införa någon slags äldrepeng som alliansen vill. Alliansen säger sig göra det för att öka det "egna valet" av äldreomsorg. De kommunala pengarna ska följa med den enskildes val. Kristdemokraterna menar att det i förlängningen skulle skapa små äldreboenden i enskild regi. Jag kan bara se att det skulle skapa oreda och svårigheter att tillgodose den enskildes val.

Den röd-gröna koalitionen är ju inte beredd att konkurrensutsätta stora delar av dagens kommunala verksamheter. För oss är det moraliskt oförsvarbart att kommunala skattepengar används till att skapa vinster åt privata vård- eller utbildningsföretag. Vi har sett hur de avknoppningar som startade under 90-talet idag har köpts upp av stora kapitalstarka vårdföretag som t o m är börsnoterade. Vi har sett hur skolföretag gör vinster som kommer privata ägare till del. Pengar som så väl behövs i en utbyggd och förbättrad förskola och skola. Med mindre barngrupper och högre personaltäthet. Krav som även alliansen ställer, men som de, liksom vi borde lösa genom att satsa på den gemensamma kommunala verksamheten.

Vi ser också hellre att vi satsar på att utveckla kvaliteten i verksamheten före skattesänkningar från 2008 och framåt, som alliansen vill i sin budget. Det är fortfarande alltför mycket som behöver utvecklas och förbättras i vår kommun för att vi ska kunna sänka skatten.

Frågan om försäljning av delar av Hyresbostäders fastighetsbestånd har gjorts till en budgetfråga av alliansen. S, v och mp har kommit överens om att gå emot försäljningen. Vi menar att den försvagar allmännyttan, som vi vill värna om. Norrköping skulle hamna i botten jämfört med liknande kommuner. Vi är medvetna om Hyresbostäders svaga ekonomi, men vi ser inte att försäljning av fasta tillgångar innebär en genomgripande ekonomisk förbättring. Snarare ser vi den här försäljningen som ett mönster vi vill bryta. Vi vill hitta alternativa utvecklingsmöjligheter som gör Hyresbostäder till det bästa bostadsföretaget i kommunen.

Ordförande! Jag kan inte lägga några yrkanden. Men jag föreslår att kommunfullmäktige antar de förslag till driftbudget och investeringsbudget som den röd-gröna koalitionen lagt fram.

 

Kopiera länk