Klimat

Debattartikel i NT – Bygg en klimatsmart industristad

Bygg en klimatsmart industristad

På grund av klimatförändringarna vet vi att värmeböljor och översvämningar kommer att bli vanligare. Allt fler människor kommer att tvingas fly klimatkatastrofer i framtiden. Det kommer att drabba även oss i Norrköping på olika sätt. Under den stora samhällsomvandling som måste genomföras riskerar stigande elpriser och energibrist att slå hårt mot både folks privatekonomi och mot Norrköpings industri och arbetstillfällen.  Därför är klimatet, tillsammans med äldreomsorgen och tryggheten, norrköpingsvänsterns viktigaste fråga i valrörelsen. Norrköping ska genomföra kraftfulla klimatinvesteringar i energiproduktion, transportsystem och klimatanpassning. Klimathotet är akut, men omställningen är lösningen – inte hotet.
Omställningen kan och ska bygga Sverige och Norrköping starkare och bättre.

Vi är fortfarande en industrikommun, där trä- och pappersindustrin är särskilt viktig,  och för att säkra både befintliga och framtida arbeten ska förnyelsebar elproduktion byggas ut i stor skala och elnätet rustas upp. Därför kommer vi att säga ja till de flesta etableringar av vind-, solkraft och nya elledningar i Norrköping. Företagen ska stöttas i klimatomställningen och större kommunala satsningar ska göras på teknikutveckling för att välkomna den nya tidens industrier.

Norrköping ska ställa om transportsystemet med hjälp av Ostlänken, fler laddställen för elbilar, mer cykelvägar, spårväg till Vrinnevisjukhuset och utökad och billigare kollektivtrafik – särskilt utanför tätorten. På landsbygden behövs bilen och där ska nödvändiga satsningar på både vägar och kollektivtrafik göras, och inga chockhöjningar av bränslepriser tillåtas. Charterflygplatsen ska läggas ner eftersom den kostar skattebetalarna 30 miljoner per år och står för stora utsläpp. I stället ska en ny klimatsmart stadsdel för både företag och billiga bostäder byggas på platsen, det skulle dessutom ge kommunen miljardintäkter på sikt.

Just nu finns också chansen att göra en avgörande klimatsatsning då E.ON meddelat att de ska sälja hela fjärrvärmeverksamheten i Norrköping. Vi anser att Norrköpingsborna är den självklara köparen, ensamma eller i samarbete med andra kommuner, eller kanske pensionsfonder. Det kommer att kosta mycket men ge ännu större långsiktiga vinster. Eftersom förbränningen är centraliserad och effektiv kan vi satsa på att minska plastförbränningen och i framtiden satsa på koldioxid-infångning och lagring. I princip hela Norrköpings stad, Åby och Söderköping är beroende av systemet. Vid allvarliga samhällsstörningar och kriser är det avgörande att vi har demokratisk kontroll på verksamheten och prissättningen. Annars kan Norrköping tvingas frysa. På sikt blir det också en god ekonomisk affär för skattebetalarna.

Avslutningsvis måste vi fortsätta det arbete som vi i vänstern faktiskt startade med att klimatanpassa Norrköping. Vi ska bygga en mer robust kommun som kan stå emot klimatförändringarna bättre. Då måste vi se till att vatten- och avloppssystemet klarar av skyfall och översvämningar, att äldreomsorgen klarar av värmeböljor och att både krisplaner och beredskapslager står redo.

Bara så kan vi trygga både klimatet, samhällets stabilitet och jobben. Att bygga klimatomställningen är politikens ansvar och vi är beredda att ta det ansvaret.

Nicklas Lundström, gruppledare (V)

Artikeln publicerades på nt.se den 25 juli och finns att läsa här

Kopiera länk